I'm not afraid of dying but I'm afraid of being alone>

                                                                                                                             

Screen Shot 2020-06-19 at 11.05.43 PM.pn

 Sohee Kim/ Dulce Lamarca/ XiangLong Li/ Michelle Sumaray/ Keno Tung/ Wo Xinyu/ 

Blanche Yizhe Huang

Dream Survey>                                                                          

                                                                                                                           

Itzel Basualdo/ Ji Min Hwang/ Maximilian Juliá/ Tong Wang/ Zhishu Xie

Screen Shot 2020-06-19 at 11.05.21 PM.pn
BUTTON.png
Please Don't Come to This Show
00:00 / 00:49

Please Don't Come to This Show is an artist-run project directed by Daniel Almeida, Jason Elizondo & Elise Warfield.